November 2014 Issues
Issue-4Volume-3Series-3
S.No
1
Paper ID
01112014-001
2
01112014-002
3
01112014-003
4
01112014-004
5
01112014-005
6
01112014-006
7
01112014-007
8
01112014-008
9
01112014-009
10
01112014-010
11
Ms.S.Poovizhi, Ms.G.Sandhiya, Ms.R.Kavitha, Ms.M.R.Akila
01112014-011
12
01112014-012
13
01112014-013
14
01112014-014
15
01112014-015
16
01112014-016
17
01112014-017
18
01112014-018
19
P.Amani, D.Mangeelal, C.Udaya Kiran, Y.Vijay Kumar
01112014-019
20
01112014-020
21
01112014-021
22
01112014-022
23
01112014-023
24
Mrs.Swati Nitin Shekapure ,Mr. Vilas M Thakare
01112014-024
25
01112014-025
26
01112014-026
27
01112014-027
28
Amgoth Ashok Kumar, Thanveer Jahan, Dr C.Lokanatha Reddy
01112014-028
29
G.Prakash, K.Vinay Kumar Reddy
01112014-029
30
01112014-030
31
01112014-031
32
Bakkera Sandeep, J.Suman Kumar Kaundinya
01112014-032
33
01112014-033
34
M Naga Raju, Dr. G Ramesh Babu , K Anil Kumar
01112014-034
35
01112014-035
36
01112014-036
37
01112014-037
38
01112014-038
39
01112014-039
40
01112014-040
41
M.Nagamani, M Ravikishore, Dr.G.rameshbabu
01112014-041
42
M Naga Raju, Dr. G Ramesh Babu , K Anil Kumar
01112014-042
43
01112014-043
44
P.Venkata Ramalakshmi, Mr. Ch.Vijaya Krishna
01112014-044
45
01112014-045
46
01112014-046
47
01112014-047
48
01112014-048
49
Mallikharjun Velisoju , Sarat Chandra Jangam , Ravi Mathey
01112014-049
50
01112014-050
51
Marlene Grace Verghese.D, U. Rajasekhar, P. Vijayapal Reddy, A.Vinaya Babu
01112014-051
52
01112014-052
IJCSIET Issues