April 2013 Issues
Issue-3Volume-1Series-4
S.No
1
Paper ID
01042013-001
2
G.M.GANESH, Dr.N.S.Murthy Sarma, Dr.E.Nagabhooshnum
01042013-002
3
Mr.R.Basheer Mohamed , Dr.K.Krishnamoorthy
01042013-003
4
Mr.G.Jeyaram, Miss.V.Vidhya, Mrs.K.R.Ishwarya
01042013-004
5
RAJENDRA PRASAD KURMACHALAM, HARIKA YAMSANI
01042013-005
6
01042013-006
7
01042013-007
8
Prof.Seema Jadhav, Prof. Mukesh Ghogare
01042013-008
9
Trupti S.Tagare, Suresh Kuri
01042013-009
10
Bhagyalekshmy.P , Mydhili K Nair
01042013-010
11
Mr. Bhushan U. Bawankar, Mr. Shailesh D. Kamble
01042013-011
12
01042013-012
IJCSIET Issues